Referat fra generalforsamling fredag d. 10. maj 2024 kl. 10.00 i kulturhuset, Kramnitzevej 45.

Mødt var 29 personer fordelt på 24 medlemmer af foreningen og 5 ægtefæller.
Generalforsamlingen afholdtes i overensstemmelse med udsendt indkaldelse herunder dagsorden.

Som stemmetællere blev valgt Benny Klitbo og Steen Westerholt Jørgensen.

Tine Røhling Vang, Kramnitzevej 40 blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt den 23.03.2024 i overensstemmelse med vedtægterne og derfor lovlig.
Der er 156 medlemmer i alt.

Formandens beretning:
Formanden fortalte at der var blevet malet udvendigt. Der havde været problemer med utætheder i taget over bygning 3. Taget skal skiftes, og Fonde er blevet kontaktet.
Torben Vang gennemgik dette arbejde vedrørende støtte til fornyelse af taget og til Kulturhusets
Arrangementer:
Der er søgt om støtte fra Nordea-fonden og Grøn Pulje under Lolland Kommune

Nordea-fonden: Ansøgning på kr. 200.000 fra puljen ”Liv i det lokale”

Grøn Pulje: Ansøgning på kr. 233.778
Den 19. marts besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget i Lolland Kommune at tildele foreningen
det ansøgte beløb.
Den 21. marts modtog vi afslag fra Nordea-fonden, hvilket desværre indebærer en risiko for, at vi
ikke kan bruge midlerne fra Grøn Pulje.
Efter samråd med Lolland Kommune har vi derfor nu genansøgt Lolland Kommune om det samme
beløb (233.778); men således, at støtten alene går til nyt tag på bygning 3 (taget over Købmands-
butikken). Og det blev imødekommet i onsdags!
Samtidig har vi søgt Østifterne om kr. 37.000; og foreningen kan selv bidrage med kr. 12.000; så vi
kan komme i mål med bygning 3.
Der er indhentet opdaterede tilbud fra kvalificerede håndværkere, og vi har valgt at gå videre
med Pilemand, Rødby. De er klar til at gå i gang i begyndelsen af juni måned. Det er vigtigt, at vi
kommer i gang inden 1. juli 2024.
Der medsendes materiale herom med referatet.
Pernille Herold fortalte, at bestyrelsen havde uddelt breve med oplysning om foreningen og det
havde givet 6 nye medlemmer. Man havde også kontaktet ejerne af de ejendomme, som tidligere
havde betalt de 1.000kr, men måske havde fået ny ejer, og som ikke var klar over medlemskabet,
herunder betaling af kontingent.
Steen Westerholt Jørgensen opfordrede medlemmerne til at fortælle naboer m.v. om foreningen,
for at få nye medlemmer.
Beretningen blev taget til efterretning.

Regnskabsaflæggelse:
Revisor Steen Westerholt Jørgensen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev efter besvarelse af et par enkelte spørgsmål godkendt.
Under Gæld og egenkapital skal der selvfølgelig stå ”Egenkapital pr 31. december 2023”

Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog at kontingentet forblev uændret på kr 200, hvilket blev godkendt.

Godkendelse af budget:
Revisor gennemgik budgetforslag for 2024. Budgettet blev vedtaget.

Behandling af indkomne forslag:
Der er ikke indkommet nogen forslag.

Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i lige år:
o
Henrik Hovmand, Jan Hansen og Torben Vang Wildt er ikke på valg.
o
Erik Rasmussen og Pernille Herold er på valg og er villige til genvalg.
Begge blev genvalgt.

Valg af 1-2 suppleanter:
Bestyrelsen foreslår Kirsten Gluud og Janne Hansen. Begge blev valgt.

Valg af 1 revisor i lige år:
Bestyrelsen foreslår revisor Steen Westerholt Jørgensen, der blev genvalgt.

Eventuelt:
Janne Hansen fortalte om etableringen af døgnbetjening, og det havde været en succes. Det
var dog containeren på Femern, der fik det hele til at hænge sammen.
Der vil også i år i sommerperioden være aktiviteter og isbod, men i lidt mindre målestok.
Endelig kom Janne Hansen med en stor tak til bestyrelsen for deres arbejde, og især til Erik og
Henrik, der med utrættelighed hjalp hende med alt muligt, herunder diverse vedligeholdelse
og opfyldning af containeren.
Generalforsamlingen sluttet kl. 11.45 Kramnitze, 10. maj 2024
Tine J. Røhling Vang
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen således:
Formand: Erik Rasmussen
Næstformand: Torben Vang Wildt
Kasserer: Pernille Herold
Medlem: Henrik Hovmand
Medlem: Jan Hansen