Vedtægter

Vedtægter pr 9/4-2022

Vedtægter for Foreningen 1872, Kramnitze- Hummingen.

 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

 

 • 1, stk. 1. Foreningens navn er “Foreningen 1872, Kramnitze- Hummingen.”
 • 1, stk. 2. Foreningen er stiftet den 14. november 2015.
 • 1, stk. 3. Foreningens hjemsted er Kramnitze på Lolland.

§ 2. Formål.

 

 • 2, stk. 1. Foreningens hovedformål er:
 • At skabe en positiv udvikling i Kramnitze.
 • At forbedre, fastholde og vedligeholde en vis kvalitet i faciliteter til gavn for lokalbefolkningen, grundejerne og besøgende.
 • At tage initiativ til nye
 • At sikre finansiering og iværksætte/gennemføre nye
 • At sikre finansiering til vedligeholdelse af gennemførte
 • 2, stk. 2. Øvrige formål er:
 • At søge støtte af enhver art til foreningens hovedformål ved fonde, kommune, grundejerforeninger, erhvervsdrivende, private,
 • At arbejde for sikring af høj kvalitet i faciliteters etablering og
 • At arbejde med udgangspunkt i den stedbundne historie, herunder især stormfloden i 1872 og den efterfølgende opførelse af diget, tørlægning af Rødby Fjord,
 • Foreningen må kun købe/sælge ejendomme med generalforsamlingens

§ 3. Medlemskab.

 

 • 3, stk. 1. Ansøgning om medlemskab sker fortrinsvis ved anvendelse af indmeldelsesblanket, som findes på foreningens hjemmeside. www.kramnitze1872.dk. Ansøgningen sendes til foreningens formand fortrinsvis elektronisk. Medlemskabet gælder for et år ad gangen og er først gyldigt, når kontingentet er betalt.
 • 3, stk. 2. Der opkræves et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.
 • 3, stk. 3. Foreningens medlemslister er omfattet af – Forening & persondataforordningen.
 • 3, stk. 4. Medlemmer skal sikre, at foreningen altid har medlemmets korrekte mailadresse registreret, idet al korrespondance foregår elektronisk, herunder indkaldelse til generalforsamling, kontingentopkrævning, et c.
 • 3, stk. 5. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningen i form af mail. Udmeldelse sker med virkning fra udgangen af et kalenderår.

§ 4. Kontingent.

 

 • 4, stk. 1. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
 • 4, stk. 2. Kontingentet forfalder til betaling 1. august.
 • 4, skt. 3. Kontingent opkræves ved fremsendelse af mail med betalingsoplysninger.

§ 5. Bestyrelsen.

 

 • 5, stk. 1. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og 2 suppleanter, samt 1 revisor, som vælges på den ordinære generalforsamling.
 • 5, stk. 2. Valgperioden er 2 år og således, at 2-3 bestyrelsesmedlemmer, samt 1 revisor er på valg i lige år, og 3-4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.
 • 5, stk. 3. Ved opstart af foreningen, vælges formanden for 2 år og kassereren for 1 år. De øvrige medlemmer vælges, således at § 5, stk. 1 og 2 kan opfyldes.
 • 5, stk. 4. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer samt sekretær.
 • 5, stk. 5. Formanden foretager indkaldelser til bestyrelsesmøder og arbejdsmøder, og sammensætter dagsorden. Ved formandens forfald skal næstformanden foretage ovenstående. Indkaldelse til møde sker pr. mail og med mindst 14 dages varsel.
 • 5, stk. 6. Mødedatoer fastsættes for et kalenderår ad gangen. Ekstraordinært møde/ændring af mødedato kan finde sted, når minimum 3 bestyrelsesmedlemmer fremsender ønske herom. Indkaldelse skal ske indenfor 14 dage fra at minimum 3 bestyrelsesmedlemmer har anmodet herom.
 • 5, stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
 • 5, stk. 8. Kassereren fører foreningens regnskab og forvalter på bestyrelsens vegne foreningens midler. Bestyrelsen kan delegere ovenstående.
 • 5, stk. 9. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed, vil det være formandens stemme, som er afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
 • 6. Tegning og hæftelse.

 

 • 6, stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
 • 6, stk. 2. Formanden sammen med et bestyrelsesmedlem, dog ikke kassereren, kan give kassereren fuldmagt til at modtage og fortage betalinger/hævninger fra foreningen bankkonto. Alle betalinger skal godkendes af formanden og af dennes fravær af næstf ormanden.
 • 6, stk. 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Den påhviler ikke

foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 • 6, stk. 4. Bestyrelsen har bemyndigelse til, at i foreningens navn, at optage lån, pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende foreningen.

§ 7. Generalforsamling.

 

 • 7, stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender og afholdes en gang årligt. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. april til 30. juni.

7, stk. 2. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med mindst 1 måneds varsel, med angivelse af dagsorden, samt ordlyden af eventuelle forslag fra bestyrelsen. Indkaldelsen sker via mail.

 • 7, stk. 3. På generalforsamlingen aflægges beretning og regnskab. Der foretages valg af medlemmer til bestyrelsen.
 • 7, stk. 4. Beslutninger og vedtægtsændringer træffes ved almindeligt stemmeflertal ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af mindst en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.
 • 7, stk. 5. Stemmeberettigede er alle medlemmer af foreningen, dog kun en stemme pr.

husstand/grundejer, og som ikke er i restance til foreningen. Evt. restance skal være indbetalt senest 14 dage før en generalforsam ling. Der kan stemmes med fuldmagt, dog max en stemme pr. grundejer.

 • 7, stk. 6. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen. Dog skal forslag til vedtægtsændringer indsendes til formanden senest 1 måned forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
 • 7, stk . 7. Ekst raordinære generalforsamlinger kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet i formandens kundskab.
 • 7, stk. 7a. Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. Indkaldelsen sker via mail.
 • 7, stk. 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkt er:
 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent (ikke bestyrelsesmedlem)
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Fast sætt else af kont ingent
 • Godkendelse af budget
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3-4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
 • Valg af 1-2 suppleant
 • Valg af 1 revisor I lige år
 • Eventuelt

§ 8. Økonomi, regnskab og revision.

 

 • 8, stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 • 8, stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.
 • 8, stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
 • 8, stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 9. Vedtægtsændringer.

 

 • 9, stk. 1. Ved vedtægtsændringer skal der være 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen. Ændringsforslaget skal fremgå af dagsorden.
 • 9, stk. 2. Vedt ægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning.

 

 • 10, stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamling, hvoraf den ene skal være den ordinære generalforsamling.
 • 10, stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver anden almennyttige formål i Lolland kommune.

§ 11. Datering.

 

 • 11, stk. 1. Således vedtaget på foreningens generalforsamling, Kramnitze, d 9.4.2022