Nyt fra bestyrelsen

Foreningen 1872, Kramnitze-Hummingen.

________________________________________________________

 • Referat af Generalforsamling fredag d. 19. maj 2023 kl. 10.00
  i kulturhuset, Kramnitsevej 45.
  Mødt var 23 personer fordelt 19 medlemmer af foreningen og 4 ægtefæller.
  Generalforsamlingen afholdtes i overensstemmelse med udsendt indkaldelse herunder
  dagsorden.
  Som stemmetællere blev Benny Klitbo og Steen Steen Westerholt Jørgensen valgt.
  Tine Røhling Vang, Kramnitzevej 40 blev valgt som dirigent.
  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt den 19.04.2023 i overensstemmelse med
  vedtægterne og derfor lovlig.
  Der er ca 100 medlemmer i alt.
  Formandens beretning:
  Formanden fortalte at de var blevet fældet en del træer omkring kulturhuset, lavet ude-hygge-plads og
  der havde været afholdt en del arrangementer der. Nu planlagde foreningen maling udvendigt. Det ville
  man gerne have hjælp til.
  Torben Vang gennemgik årets arbejde vedrørende støtte til mindre dagligvarebutikker, støtte til
  Kulturhuset samt evt. opsætning af el-lade-standere.
  Det viser sig at være for kompliceret at opsætte solceller p.g.a. regler om skat og salg af el.
  Der er vigende medlemstal, og hvordan vi får kontakt til dem, der har betalt indskud og til deres
  eventuelle købere, ligesom vi medlemmer må være ambassadører for foreningen overfor
  naboer og alle i området.
  Selvom købmanden nu er etableret, skal bygningen jo stadig vedligeholdes m.v.
  Beretningen blev taget til efterretning.
  Regnskabsaflæggelse:
  Revisor Steen Westerholt Jørgensen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev efter besvarelse af et par
  enkelte spørgsmål godkendt.
 • Fastsættelse af kontingent:
  Bestyrelsen foreslog at kontingentet forblev uændret kr 200, hvilket blev godkendt.
  Godkendelse af budget:
  Bestyrelsesmedlem Torben Vang gennemgik budgetforslag for 2023.
  Budgettet blev vedtaget.
  Behandling af indkomne forslag:
  Der er ikke indkommet nogen forslag.
  Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år:
  o Henrik Hovmand er på valg og genopstiller blev genvalgt.
  o Jan Hansen Er på valg og genopstiller blev genvalgt.
  o Erik Rasmussen og Pernille Herold er ikke på valg.
  o Torben Vang trak sig formelt for at få valg af antal medlemmer til at stemme med lige og ulige
  år, men genopstillede – og blev valgt; nu for de næste 2 år.
  Valg af 1-2 suppleanter:
  Bestyrelsen foreslår Kirsten Gluud og Janne Hansen. Begge blev valgt.
  Valg af 1 revisor i lige år:
  Eventuelt:
  o Janne Hansen fortalte om den indsamling, der har været over vinteren til El-regningen, og der
  blev samlet ca kr 70.000 ind, ligesom hun har modtaget kr 50.000 i tilskud fra ”Små købmænd”
  puljen.
  o Janne Hansen oplyste, at der i løbet af start-sommer vil blive installeret døgnbetjening af
  købmandsbutikken!
  Generalforsamlingen sluttet kr 11.
  Kramnitze, 14. juni 2023
  Tine J. Røhling Vang
  Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen således:
  Formand: Erik Rasmussen
  Næstformand: Torben Vang Wildt
  Kasserer: Pernille Herold
  Medlem: Henrik Hovmand
  Medlem: Jan Hansen
  Der blev inden generalforsamlingen modtaget mail fra John og Bente Athey, der ønskede
  o at sige TAK for det store arbejde med at støtte købmanden,
  o oplysning om “crowd funding” for solceller til taget på købmand / kulturhus, og håbede
  der kom noget i referatet desangående, samt link til hvor man evt. kan deltage,
  o en plan for forbedringer med ud med referatet,
  o hvis der skal laves en arbejdsdag, så vil det være super at vide det i god tid ,
  o at sige et KÆMPE TAK til Janne for at kæmpe videre trods al modgang, samt
  o at de stemmer FOR Bestyrelsens foreslag om Janne Hansen og Kirsten Gluud til
  bestyrelsen eller suppleanter.

budget 2023 regnskab 2022

_____________________________________________________

Referat af Generalforsamling lørdag d. 9. april 2022 kl. 10.00 i
kulturhuset, Kramnitsevej 45.
Mødt var 13 personer fordelt på 10 medlemmer af foreningen og 3 ægtefæller.
Generalforsamlingen afholdtes i overensstemmelse med udsendt indkaldelse herunder
dagsorden.
• Som stemmetællere blev Ebbe Devantier og Finn Bengtsen valgt.
• Tine Røhling Vang, Kramnitzevej 40 blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og
derfor lovlig, samt at den var beslutningsdygtig – også til vedtagelse af vedtægtsændringer.
• Formandens beretning:
Formanden fortalte, at der havde været nogle udfordringer med vedtægterne, bl.a. fordi tidligere
formand valgte at trække sig umiddelbart efter sidste konstituering, hvilket var årsag til bestyrelsens
ønske om vedtægtsændringer jfr. nedenfor.
Derudover har bestyrelsen måtte igangsætte udvidelse med et kølerum, og formanden og Henrik var selv
i fuld gang med byggeriet. Der søges fondsmidler til finansiering af byggeriet.
Beretningen blev taget til efterretning.
• Regnskabsaflæggelse:
Bestyrelsesmedlem Torben Vang gennemgik regnskabet, da revisor havde meldt afbud p.g.a. sygdom.
Regnskabet blev efter besvarelse af et par enkelte spørgsmål godkendt.
• Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog at kontingentet forblev uændret på kr. 200, hvilket blev godkendt.
• Godkendelse af budget:
Bestyrelsesmedlem Torben Vang gennemgik budgetforslag for 2022.
Budgettet blev vedtaget.
• Behandling af forslag til vedtægtsændringer (se bilag):
Bestyrelsesmedlem Torben Vang gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Ændringerne blev enstemmigt vedtaget.
Da ændringerne træder i kraft umiddelbart ved vedtagelse, fortsættes der efter følgende – nye dagsorden:
• Behandling af indkomne forslag:
Der er ikke indkommet nogen forslag.
• Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i lige år:
o Erik Rasmussen genopstiller (2 år) og blev genvalgt.
o Torben Vang Wildt genopstiller (2 år) og blev genvalgt.
o Pernille Herold genopstiller (2 år) og blev genvalgt.
o Henrik Hovmand er ikke på valg og forsætter.
o Janne Hansen er ikke på valg, men ønsker ikke valg til bestyrelsen, men i stedet valg som
suppleant, da hun som Købmand følte sig i en dobbeltrolle. Janne blev valgt som suppleant.
o Jan Hansen ønskede at opstillet som kandidat (1 år) og blev valgt.
• Valg af 1-2 suppleanter:
Bestyrelsen foreslår Kirsten Gluud og Janne Hansen, jfr. ovenfor. Begge blev valgt.
• Valg af 1 revisor i lige år:
Revisor Steen Westerholt Jørgensen blev genvalgt
• Eventuelt:
Formanden oplyste, at Henrik og han godt kan bruge hjælp til byggeriet af kølerum, maling af
huset ect. Alle der ønsker at hjælpe bedes kontakte Janne eller formanden.
Det aftaltes, at bestyrelsen vil skrive på Facebook og evt. på hjemmesiden, når der var
aktuelle opgaver, og at man så kunne melde sig til der.
Bestyrelsen så gerne flere medlemmer fra Hummingen, og medlemmerne opfordres til at
sprede dette lokalt!
Janne oplyste, at der ville blive etableret en Café til sommer i kulturhuset.
Janne oplyste også, at der var etableret en paraplyorganisation af alle foreninger,
restauranter, campingpladser og tilsvarende i området, som havde søgt fondsmidler dels til en
gangbro ved siden af eksisterende bro over slusen ved havnen og dels til udvidelse af molen i
havnen med en udsigtsplatform og stige.
Der havde også været afholdt møde med Kommunen omkring ønske om nye toiletter til hele
diget, badeforhold, handicaptilbud samt offentlig transport til området i hvert fald i
sommerhalvåret – både a.h.t. turister, men også til dem, der gerne ville tage job i området.
Afslutningsvist blev der gjort opmærksom på Beboerforeningen, Kramnitzevej 16, som er en
social forening på både fastboende og sommerhusejere.
Kramnitze, 18. april 2022
Tine J. Røhling Vang
Efterfølgende har bestyrelsen holdt konstituerende møde med følgende resultat:
Formand: Erik Rasmussen
Næstformand: Torben Vang Wildt
Kasserer: Pernille Herold
Medlem: Henrik Hovmand
Medlem: Jan Hansen

________________________________________________________

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN D. 30. 10. 2021

FORMAND BENT HANSEN BØD VELKOMMEN.OG TAKKEDE FOR FREMMØDET.

 1. VALG AF STEMMETÆLLER. VALGT BLEV GITTE OG PERNILLE.
 1. VALG AF DIRIGENT.VALGT BLEV STEEN WESTERHOLT JØRGENSEN.DER TAKKEDE FOR VALGET OG KONSTATEREDE AT GENERALFORSAMLINGEN VAR LOVLIG INDVARSLET OG AFHOLDT.
 1. FORMANDENS BERETNING. BENT HANSEN GENNEMGIK PROJEKTET FRA START TIL NU.DER VAR MANGE PROBLEMER BL.A. MED AT SKAFFE PENGE FRA FONDE. DET VISTE SIG AT DER IKKE VAR NOGEN GRUND UNDER HUSET, SÅ DER MÅTTE STØBES EN NY. DER MÅTTE LAVES NYE GULVE OG NYE VINDUER OG DØRE OVERALT. TAGET BLEV REPARERET.EFTERHÅNDEN BLEV DER LAVET KØKKEN OG HANDICAPTOILET I KULTURHUSET. KØBMANDSFORRETNINGEN VAR OGSÅ FÆRDIG.
 1. REGNSKABSAFLÆGGELSE. REGNSKABET BLEV GENNEMGÅET OG GODKENDT.
 1. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT. DET BLEV VEDTAGET AT FORTSÆTTE MED 200 KR.

6. GODKENDELSE AF BUDGET. BUDGET GENNEMGÅET OG GODKENDT. KØBMANDEN BETALER HUSLEJE (SOM KAN GENFORHANDLES I 2023). DESUDEN EL OG VAND. FORENINGEN 1872 BETALER EJENDOMSSKATTER OG VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGEN.

BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG. FORSLAGET GIK UD PÅ AT DE 1000 KR VED INDMELDELSEN SKULLE VÆK. VED AFSTEMNING VAR DER  2 DER STEMTE FOR 0 KR .2 FOR 500. 13 FOR 1000.KR, SÅ FORSLAGET BLEV NEDSTEMT.

EJENDOMSMÆGLERE SKAL ORIENTERE NYE EJERE AF SOMMERHUSENE OM AT DE ER MEDLEM AF FORENINGEN. DE MÅ IKKE PÅTVINGE NYE EJERE MEDLEMSKAB. DER MÅ KUN UDSENDES EN RYKKER

VALG AF FORMAND. BENT HANSEN UDTRÆDER. FORMAND: KENN HANSEN    1 ÅR.

KASSERER: JANNE HANSEN  2 ÅR MED HJÆLP AF LENA HANSEN

BESTYRELSESMEDLEMMER: .

HENRIK HOVMAND 2 ÅR

ERIK RASMUSSEN 1 ÅR

PERNILLE HEROLD 1 ÅR

SUPPLEANT. TORBEN VANG WILDT 1 ÅR.

REVISOR. STEEN W. JØRGENSEN. 1 ÅR

EVENTUELT. DER BLEV FORESLÅET AT NOGLE MELDTE SIG SOM FRIVILLIGE TIL AT HJÆLPE TIL VED ARRANGEMENTER I KULTURHUSET   OG HOS KØBMANDEN. Man kan kontakte kramnitze.kulturhus@gmail.com hvis man vil give en hånd en gang imellem.

DER BLEV RÅBT HURRA FOR BYGHERRERNE OG FOR KØBMÆNDENE JANNE OG RUDY.

BENT HANSEN TAKKEDE FOR GOD RO OG ORDEN OG EN GOD GENERALFORSAMLING.

REFERENT.   .KIRSTEN KJERKEBERG SCHMIDT

Notat:

Efterfølgende har formanden trukket sig og p.g.a. coronarestriktioner er en ekstraordinær generalforsamling ikke mulig så Erik er konstitueret formand.

Efterfølgende har bestyrelsen fundet ud af at der er interessekonflikt ved at købmand også er kasserer derfor er Pernille konstitueret kassemester fremtil vi får en ny kasserer.

_________________________________________________________________

NYHEDS BREV –  August 2020.

Kulturhuset, Kramnitze-Hummingen.

Kramnitzevej 45A, 4970 Rødby

Foreningens august arrangement:

Sydkystens historie fortalt af.  

Hans Chr. Bentsen.

Torsdag d.20.august – kl.19.- 21.

Deltager pris 60,-kr. pr. person,

Prisen er inkl. et glas vin, øl eller vand, der serveres i pausen.

Tilmelding senest søn.d.16.august til b.medl. Kirsten Gluud, mail kpgluud@mail.dk eller tlf. 4817 1272 – bedst efter kl.18.

Betaling fortages til foreningens bank reg.nr.6520 kt.4160508 mrk.Foredrag.

NYT NYT se her.

Mangler du et sted til din næste fest, så se lige her: Foreningen 1872, Kramnitze – Hummingen, har ibrugtagningsattesten til det nyrenoverede kulturhus i hånden, så –  overvej så, om dette fine hus, i de unikke omgivelser, skal være stedet for din næste fest. For medlemmer af Foreningen koster det 1500 kr. For ikke medlemmer 2000 kr. Der er service til 50 personer, anretterkøkken, handikaptilgang til bygningen og handikaptoilet. Duge, pynt, papir, rengøringsmidler, opvask, håndklæder, viskestykker og lignende skal du selv medbringe. Ønsker du at leje væggene til en udstilling, kan du gøre det rørende billigt. For nærmere information, reservation eller andet, bedes du kontakte: Kirsten Gluud tlf. 48 17 12 72 Jytte Romme tlf. 42 54 63 63


Foreningen 1872, Kramnitze-Hummingen.

NYHEDS BREV – Juli 2020.

Kulturhuset, Kramnitze-Hummingen.

Kramnitzevej 45A, 4970 Rødby

Året 2020 har det første halvår været et uforudsigeligt år, præget af Corona nedlukning og dermed meget lidt aktivitet på kulturfronten.

Foreningen har trods alt fungeret bag kulissen, med indretning af anretter køkken og køkkeninventar, der nu er blevet installeret.

Regnskabsmæssig har der været slutopgørelser af de støttemidler foreningen har opnået til projekt-renoveringen.

Påske- og Pinsedagene skulle have været opstart på Kulturhusets første åbning i kulturhusets lokale, med en lokal kunstudstilling.

Corona-krisen har gjort det helt umuligt at gennemføre.

En anden udsættelse:

Forening har af et dansk møbelfirma haft lovning på borde og stole til Kulturhuset lokale inden Påsken, de lovede møbler er udlejet og de befinder sig i en messehals kantine i Tyskland, hvor et byggeprojekt på grund af coronaen måtte tids forlænges, derfor er møblerne ikke nået frem til Påske.

Foreningen er stadig i dialog med det danske møbelfirma Der lover, Møblerne nok skal komme, men senere året.

Foreningen forsøger at få indhentet en midlertidig løsning hvad angår møbelinventar til Kulturhusets lokale, således at medlemmerne har mulighed forleje af lokalet, ved henvendelse til foreningens bestyrelse, så snart Foreningen har modtaget en ibrugtagelses tilladelse fra kommunen.  

Foreningen 1872 søger Købmand til butikken.

Foreningen har haft dialoger med interesserede for lejemål af butikslokalet til brugfor en kommende købmandsbutik, men efter undersøgelser via de enkelte ansøgers bankforbindelse – har samtlige ansøger måtte trække sig.

På nuværende tidspunkt er foreningen i dialog med Dagrofa – Købmændenes indkøbscentralen Der har vist interesse for butikslokalet og været på stedet for en besigtigelse af forholdende.

Dagrofa koncernens medlemmer består af:

NorgesGruppen, KIF –Købmændenes indkøbsforening og foreningen Købmændene.

Koncernen varetager købmandskæderne SPAR, Min købmand, MENU og

Let køb.

Dagrofa står bag opstart og samarbejde af købmandsbutikker over hele landet.

Foreningen må som hele befolkningen her i landet, indrette sig efter de retningslinjer der gælder for tiden, men håber trods alt for alle en god sommer.

Foreningen 1872s bestyrelse.

Foreningen 1872. Kramnitze-Hummingen, søger stadig medlemmer og støtte til forenings aktiviteter i Kramnitze-Hummingen.  

CVR.nr. 38604074 – bank 6520-4160508. – www.foreningen 1872.

Foreningens langsigtede mål er:

Skabe værdistigning i området, til gavn for alle der tænker på fremtiden, med respekt for fortiden
Fremhæve de historiske og stedbundne aktiver i området, såsom:
Diget
Kramnitze Havn
Stormfloden i 1872
Tørlægningen af Rødby Fjord
Fremhæve de gode lokale råvarer, kunst og spændende faciliteter
Fremhæve nutidens investeringer i grøn energi i området:
Vindmøller
Solceller
Cyklisten i centrum
En af de største opgaver siden etableringen af sommerhusområdet
Skabe attraktive og moderne faciliteter.

11/6-20

generalforsamlingen blev udsat på grund af Covid19.

med de ny bestemmelser for hvor mange der må samles, er der nu fastsat en ny dato:

datoen er 24/10  kl.10,  Skriv d. I kalenderen allerede nu.

sted kommer senere 😊

medlemsindbetaling af kontingent er uændret kr. 200, betales senest 1/8-20

11/6-20

sponsorsiden er dd.  Blevet opdateret

17/5-20

Generalforsamling er udsat på ubestemt tid p.gr. a. Corona.

Der mindes dog om medlemsindbetalingen, som er senest 1/8-20.

23/11-19

Hvis nogen er interesserede er der åbent hus i Købmand/cafè/kulturhuset i Kramnitze d. 28/12-19 kl. 10.

Alle er velkomne til at komme og tage et kig 😊

glædelig jul, og godt Nytår til alle, 🎄🎄🎄💥💥💥

på bestyrelsens vegne

Connie


13/11-2019

Købmandshandel/kulturhus. Så blev gulvet støbt og har fået overfladebehandling. Så kan der males indvendigt. Taget og ydermur males til foråret, og indvielse forventes til påske 2020. Glæd jer – det bliver så flot og vil være et stort aktiv for såvel fastboende som sommerhusejere og sejlere.


13/11-2019

på den ekstraordinære generalforsamling d. 9/11- blev vedtaget nogle få nødvendige vedtægtsændringer, de nye vedtægter vil snarest blive sat ind under vedtægter.


FORENINGEN 1872, KRAMNITSE –HUMMINGEN.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 9. NOVEMBER 2019 KL 10,

BEBOERHUSET KRAMNITSEVEJ 16 B, 4970 RØDBY 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 7, med følgende dagsorden: 

 • Valg af stemmetællere 
 • Ændring af vedtægter: 
 • Nuværende § 10, stk. 2: Ved oplysning tilfalder foreningens aktiver foreningens medlemmer efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelse. 
 • Ny § 10, stk. 2: Ved opløsning vil foreningens formue blive uddelt til almennyttige foreninger i Lolland Kommune, efter generalforsamlingens beslutning. 
 • Eventuelt 

Baggrunden for denne ændring er et krav fra en fond, idet den nuværende tekst angiver ikke at foreningen er almennyttig, i forbindelse med et ophør af foreningen, men mere som ”erhvervsmæssigt”, idet ved en oplysning vil eventuel provenu blive tilbagebetalt medlemmerne. 

Hvis denne ændring ikke foretages, vil fonden ikke kunne udbetale tilskud til projektet. 

På bestyrelsens vegne 

Bent Hansen


Referat fra Generalforsamlingen i Foreningen 1872 Kramnitze og Hummingen 29.-6.-2019.
Formanden bød velkommen og gik videre til valg at Dirigent og Stemmetæller
Diregent blev valgt Steen Westerholdt jørgensen.
Som Stemmetællere blev Bente og John Sørensen.
Formandens beretning.
Formanden fortalte om besværet med at få en Bankgaranti.Både Lollands bank og Nordea sagde nej. Vi fik tilsidst en garanti fra Lollands Kommune.
Så kunne byggeriet endelig gå igang.
Berettede om de unge mennesker fra Krogsbølle i Nakskov
De har gjort et stort stykke arbejde med nedrivning af vægge bortkørsel af Murbrokker og Isolering.
Købmanden skal drives som en forpagtning sammen med Vestenskov og HummingenCamping
.Der skal være fælles vareindkøb hvilket vil gøre det billigere.
Byggeriet forventes færdigt i efteråret så kommeralt indretningen så man satser på at være færdig til foråret.
Vi har fået 225,000kr fra LAC midlerne
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Jytte Romme.og blev enstemmigt godkendt,
Kontigentet forblev uændret til 200,00 kr for det kommende år.
Budgettet for næste år blev godkendt.
Valg.
Formand Bent Hansen fortsætter
Hans Fausing Ønskede ikke genvalg
Kirsten Glud Blev genvalgt.
Connie Bentsen blev genvalgt
Første suppeleant blev Bente Sørensen
Revisor Steen Westerborg Jørgensen blev genvalgt
evt.
Hans Fausing holdt en smuk tale for formanden ,han pointerede især at han ville komme til at savne Bents gode ÆblekageTakkede for tiden der er gået
og sluttede med at bede os rejse os og råbe et trefoldigt Hurra .
Formanden sluttede med at takke Hans o sige tak for god ro og orden.
Ref. Kirsten  kjerkeberg Schmidt

GENERALFORSAMLING 29. juni 2019 KL. 10
I ”BEBOERHUSET” Kramnitzevej 16 B, 4983 Dannemare.
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 7, med følgende dagsorden:
 Valg af stemmetællere
 Valg af dirigent (ikke bestyrelsesmedlem)
 Formandens beretning
 Regnskabsaflæggelse
 Fastsættelse af kontingent
 Godkendelse af budget
 Behandling af indkomne forslag
 Valg af formand lige år,
 Valg af kasserer i ulige år, Jytte Romme er på valg (villig til genvalg)
 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år, Hans Fausing
ønsker ikke at fortsætte, der vælges et ny bestyrelsesmedlem for 1 år. Kirsten Gluud er på valg
(villig til genvalg). Connie Bendtsen er på valg (villig til genvalg).
 Valg af 1 suppleant,
 Valg af 1 revisor
 Eventuelt
På bestyrelsens vegne Bent Hansen Formand

3-3-2019

NEDRIVNING AF GIPSPLADER FRA VÆGGE OG LOFTER – samt opbrydning af gulve i den gamle købmandsbutik startes op imorgen  4/3 kl. 10.00.
Formand for 1872, Bent Hansen, takker for respons fra frivillige hjælpere, der har tilmeldt sig arbejdsteamet. Også tak til den, der gjorde opmærksom på Dem fra Nordlunde, der aktuelt donerer et brugt kontor til værdigt trængende. Vi vil helt klart se på muligheden.

 19/2-2019   Hjælp til afmontering af gipsplader m.m.

SMUKKE, SMUKKE KRAMNITZE søger frivillige hænder til at hjælpe med afmontering af gipsplader på vægge og loft – samt opbrydning af gulve i den gamle købmandsbutik, for nu er godkendelsen af projektet kommet fra Real Dania, og byggetilladelsen forventes at foreligge om ca. 1 uge. De, der vil give en hånd med ved ovenstående arbejde, inviteres efterfølgende til en hyggekomsammen. Frivillige, der ikke har anden tilknytning til området end: “Holder af området”, er også velkomne i arbejdsteamet. Arbejdsteamet bag projektet kan simpelthen ikke forestille sig, at der kan dukke flere forhindringer op, så de forventer at påbegynde ombygningen den sidste uge i marts; men først skal gipspladerne ned, så – har du et par positivt seende øjne og et par ledige hænder, så ring til Foreningen 1872 ved formand, Bent Hansen, på telefon: 30462728 eller 54946113 og lav en aftale. En lille del af projektet: Det integrerede kulturhus med kafé, må jo også vække folks interesse – og lokke turister til. Det bliver således en 3 trins raket.

Ekstraordinær generalforsamling den 26/11 2018

Foreningen 1872, Kramnitze – Hummingen
Der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne & 7, med følgende dagsorden.
1. Valg af stemmetællere:
2. Ændring af vedtægter: Ny & 6 stk.4: Bestyrelsen har bemyndigelse til, i foreningens navn, at optage lån, pantsætte fast ejendom samt foretage enhver forretning og disposition over foreningen
3. Evt.
Man sikrede sig først, at alle var betalende medlemmer af foreningen, og – at der kun blev afgivet en stemme pr. husstand.
1. Stemmetællere blev valgt
2. Bestyrelsen forklarede, at den ikke kunne optage lån i banken, før ovenstående paragraf var indføjet i vedtægterne. Den manglende paragraf var en fejl, der gik tilbage til foreningens stiftelse. Og håndværkerne skal selvfølgelig have deres betaling. Fondsmidlerne udbetales i portioner, hvor 1. portion falder et stk. inde i projektet, så lånet skal betale håndværkerudgifter indtil da.
Når paragraffen nu tilføjes, var nogle skeptiske med hensyn til, hvem der kunne drages økonomisk til ansvar – ingen – hverken medlemmer eller bestyrelse; men selve foreningen 1872.
Så blev der stemt. Alle stemte for den nye paragraf 6 stk. 4
3. Evt. Der blev diskuteret fundraiser. Foreningen har nu kontakt til en professionel.
Der blev diskuteret formidling af nyheder fra foreningen. Ikke alle var tilfredse med måden, de blev formidlet på; men man var enige om, at informationsniveauet var bedret.
Der blev diskuteret den nye sti, hvad der var sket – og stiens fremtid. Arbejdet var et initiativ fra Beboerforeningen, hvis formand er afgået ved døden – og en helt ny bestyrelse er kommet til. Man mener, at stien nu får lov til at gro til.
Ref, Bente Sonn

Kramnitze d. 3/11-18.

FORENINGEN 1872, KRAMNITZE – HUMMINGE.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag d. 26. NOVEMBER 2018 KL. 16

  i Beboerhuset i Kramnitze

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 7, med følgende dagsorden:

Valg af stemmetællere

 

. Ændring af vedtægter: Ny §6, stk.4:

Bestyrelsen har bemyndigelse til, at i foreningens navn, at optage lån, pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende foreningen.

(En nødvendige ændring, så foreningen kan oprette en byggekredit til håndværkerudbetaling i byggeperioden, før fondsmidlerne fra Realdania/Underværker og Grøn ordning modtages).

 

. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Bent Hansen

Formand

kØBMANDSBUTIKKEN.

Hver gang der har været godt nyt, er der tilstødt hindringer, det har været så meget op ad bakke.Nu er der virkelig godt nyt. Vi kan rive ned. Idag kom landzonetilladelsen, og om 4 uger kan vi begynde at bygge.

Købmandsbutikken

Der har været lidt problemer omkring handikapparkering, da dem, der sidder på de beslutninger, ville inddrage det meste af Torvet ved Kastanjen. Det er nu på plads. Alt omkring tilladelser til nedrivningsdelen er på plads, så på onsdag tømmes privatboligen, og ret herefter rives denne ned.

Påmindelse:

Til medlemmerne af Foreningen 1872 – Kramnitze-Hummingen.
Påmindelse om indbetaling af kontingent gældende til aug. 2019.
På generalforsamlingen 2018 blev der vedtaget et kontingent på 200,- kr. som bedes indsat på.
Lollands bank – reg.nr.6520-4160508.
Husk at skrive sommerhusadresse ved betaling via netbank, da dette er kvittering for indbetalingsbeløbet.
Mvh.
Foreningen 1872
v/ Fmd. Bent Hansen
tlf. 5494 6113 – fiskeri@mail.dk hjemmesiden kramnitze-1872.dk

Ny sponsor:

Foreningen 1872 har indgået en sponsoraftale med EDC Ejendomsmægler Poul Erik Bech som betyder, at medlemmer af foreningen 1872 som sælger deres bolig igennem Poul Erik Bech, støtter foreningen, idet Poul Erik Bech giver et beløb til foreningen, såfremt I gør opmærksom på, at I er medlemmer, når i henvender jer. Derfor opfordre vi vore medlemmer til at benytte denne ordning, hvis I skal handle bolig.

Referat generalforsamling 2018

Statusnyt Oktober 2017

Referat fra generalforsamlingen i foreningen 1872 i Kramnitze 

Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 17.06.17

Generalforsamling Juni 2017

Medlemsbrev Maj 2017

Orientering om regnskab år 20